Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Mozaïek

MR en GMR

Medezeggenschap op het Mozaïek

Handelen in het belang van onze en uw kind(eren)!

 

Medezeggenschapsraad

Kent u ons al? De medezeggenschapsraad (MR) van het Mozaïek.

De MR is een wettelijk verplichte instantie. Wij adviseren en controleren de beslissingen van de directie en/of het bestuur. Bij sommige onderwerpen brengen we een advies uit, bij andere hebben we instemmingsrecht op de besluitvorming. Door de betrokkenheid bij besluitvorming en het vaststellen van reglementen bewaken wij de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wilt u weten wat er de afgelopen tijd zoal besproken is? Bekijk ons jaarverslag.

 

Huidige samenstelling

De MR van het Mozaïek bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 leerkrachten).

Oudergeleding

=         Bart Willemse (voorzitter)

=         Shanseray Birsak (vice-voorzitter)

=         Marianne Plomp (secretaris)

Personeelsgeleding

=         Harry Timmerman

=         Albertine Minnen

=         Annelies de Keijzer

 

Vergaderingen

Wij zijn een actieve MR die in principe één keer per zes weken vergadert. De directie is een deel van de vergadering aanwezig om toelichting te geven over bepaalde onderwerpen. De vergaderdata staan vermeld in de jaarplanner.

  

Contact

Wij willen graag weten wat er bij de ouders leeft. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u één van ons aanspreken of een mail sturen naar ons mailadres: mrhetmozaiek@codenz.nl 

Het jaarverslag is te vinden op de website onder het kopje ‘ouders; downloads GMR'.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders en personeel van het Mozaïek zijn vertegenwoordigd in de GMR van 'Stichting Codenz'. Sinds januari 2012 bestaat Codenz. Binnen stichting Codenz vallen negen scholen: vier in Dronten, drie in Zeewolde, één in Biddinghuizen en één in Swifterband.

Elke basisschool vaardigt één ouder en één personeelslid af naar de GMR. Deze vertegenwoordiging is gesprekspartner van het bestuur, college van beheer, van Codenz. Ze heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van beheer. De GMR heeft op diverse terreinen instemmingsrecht. Voorbeelden van gespreksonderwerpen kunnen zijn: gezond financieel beleid, huisvestingsbeleid, personeelsbeleid, passend onderwijs, beleid t.a.v. veiligheid in en om de school, een open communicatiestructuur etc.

Van Het Mozaïek hebben Bart Willemse (vz), Shanseray Birsak (vice vz) en Marianne Plomp (secr-notulist) namens de oudergeleding en Alexandra Bultman namens de personeelsgeleding zitting in de GMR.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, of als u anderszins graag contact wenst met de GMR, kunt u contact opnemen met Alexandra Bultman. Ook kunt u gebruik maken van het algemene mailadres van de stichting: gmr@codenz.nl.

Toelichting op de cookies

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online